A. TAAHHÜTNAME

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Büyükşehir Belediyesi adına Hafriyat Döküm alanları işletmesini yapan BURKENT A.Ş.’nin izin verilen/belirlenen depolama/dolgu sahasına/alanına taşırken ve bu atıkların kabulü sırasında BURKENT A.Ş. ye ait sahalarda aşağıdaki esaslara uyacağımı taahhüt ederim.

 1. Depolama sahası ve izin verilen dolgu alanına kesinlikle sıvıları ve sıvı atıkları, arıtma çamurlarını, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri, tıbbi atıkları, hayvan kadavralarını ve gübrelerini, radyoaktif madde ve atıklarını, tehlikeli ve zararlı atıkları, evsel çöpleri, kömür ve döküm cürufu gibi inert malzemeleri getirmeyeceğimi,
 2. Faaliyete başlamadan önce, İlgili İlçe Belediyesi tarafından düzenlenecek, “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi”, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” almadan belirtilen alana döküm yapmayacağımı ve bu atıkları taşıyan araçlarımda yönetmeliğin istediği her türlü kriteri sağlayacağımı, aksi halde araçlarımın Hafriyat sahalarına alınmayacağını kabul ettiğimi,
 3. Hafriyat sahalarında görevli personellerin talimatlarına, saha içerisinde bulunan yönlendirme tabelaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği genel talimatlarına uyacağımı aksi halde oluşacak kazalardan kendimin/firmamın sorumlu olacağını,
 4. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını karıştırmadan yükleme ve boşaltma işlemi yapacağımı,
 5. Sahada gereksiz yere bekleme duraklama yapmayacağımı ve döküm sırasında ya da sonrasında gerekli olmadıkça araçtan inmeyeceğimi aksi halde oluşabilecek kazalardan kendimin/firmamın sorumlu olacağını
 6. Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında tarafımızca meydana gelebilecek kazalarda oluşacak maddi ve manevi zararı tazmin edeceğimi ve kaza sonucu oluşan kirliliği gidereceğimi,
 7. Yıkımı yapılacak yapıların içindeki geri kazanılabilir malzemelerin öncelikle ayrıştırılması ve geri kazanılması esastır. Bu bağlamda kapı, pencere, dolap, taban ve duvar kaplamaları, döşemeleri ve yalıtım malzemeleri gibi inşaat malzemelerini yıkımı yapılacak yapılardan ayıklayacağımı ve bunları sahaya getirmeyeceğimi,
 8. Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerlerini uygun malzemeyle kapatacağımı ya da başka biçimde önlem alacağımı,
 9. Araçlara kapasitesinin üzerinde yükleme yapmayacağımı,
 10. Yükleme sonrası araçların tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkarılacağını,
 11. Yol, hava alanı pisti ve benzeri yapıların tadilatı/tamiratı ve yıkımı sırasında oluşan asfalt atıklarını diğer inşaat atıklarından ayrı olarak toplayacağımı,
 12. Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiğim tespit edilirse; Çevre Kanunu’nda belirtilmiş olduğu cezai işlemlerin uygulanmasını kabul edeceğimi, ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirliliğin tebliğ edilen süreler içinde gidermediğim takdirde bu atıkların toplanması, taşınması ve bertaraftı maliyetinin peşin olarak tarafımdan tahsil edilmesini kabul edeceğimi,
 13. Tüm çalışmaları yaparken, 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği başta olmak üzere, 26.03.2010 tarih, 27533 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” esaslarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26.12.2003 tarihli 25308 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” esaslarını, 04.06.2010 tarihli 27601 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” esaslarını, 02.11.1986 tarihli 19269 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen hava kalitesi standartlarını, ve adı burada geçmese dahi tüm çalışmaları yaparken konuyla ilgili bütün mevzuat hükümlerine uyacağımı ve yönetmeliklerle ilgili yerine getirmediğim bir husus olduğunda şirketimle/şahsımla ilgili uygulanacak kanuni müeyyidelerin tümünü kabul edeceğimi,
 14. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ya da BURKENT A.Ş. nin ek bilgi veya belge istemesi durumunda en geç 3 (üç) iş günü içerisinde bu bilgi/belgelerin teminini eksiksiz sağlayacağımı,
 15. Kriz Merkezi kararlarına uyacağımı ve işbirliği yapacağımı,
 16. Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, belgemi yenileyeceğimi, yenileme işlemi tamamlanmadan herhangi bir taşıma, döküm, dolgu ve bunun gibi hiçbir çalışmada bulunmayacağımı,
 17. Araç Takip Sistemi kapsamında aracıma araç takip kiti taktıracağımı,
 18. Taahhütname ile ilgili çıkan hukuki ihtilaflarda Bursa Adliye ve İcra Daireleri yetkili olacağını;

Taahhüt ederim.

B. KVKK AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileriniz BURKENT A.Ş. tarafından Veri Sorumlusu/kullanıcısı sıfatı ile işlenecektir

Kişisel Veri

KVKK kapsamında, Gerçek kişilerin; ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ilişkin ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Tüzel kişiler; sicil ve unvanları, yönetim, denetim vb. kurullar ile diğer departmanlar ve bu departmanlarda çalışanlar, yapılan iş, bilanço, mali güç, adres, menkul ve gayrimenkuller ve diğer her türlü veri kişisel veridir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi

Bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Bilgilendirme Metni Amacı

Bu bilgilendirme, “BURKENT” müşterilerinin kişisel verilerinin hangilerini ne amaçla alınacağını, ne kadar süre tutulacağını, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı anlatmak ve açık rıza kısmında belirtilen hususlarda açık rıza temini amacıyla yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

Müşterilerin kişisel verileri, yasalar dahilinde mecburi/gerekli/yararlı işlemler gereğince muhafazası, “BURKENT”e ürün ve/veya hizmet tedariki için gereksinim duyulması, “BURKENT” müşterilerine sözleşmeli kapsamda hizmet vermek için gereksinim duyulması, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla toplanıp işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel veri sahiplerinin, “BURKENT” ile sözleşmeli veya sözleşmesiz ticari ilişki kurması ve bu ticari ilişkinin ifası sırasında her türlü araçla sözlü, yazılı veya elektronik olarak verilen amaçlar kapsamında toplanacaktır.

Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kişisel veri sahiplerinin bu verileri “BURKENT” ile olan ticari ilişkileri devam ettiği sürece veya mevzuattan kaynaklanan zorunlu süreler çerçevesinde muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

“BURKENT” yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, “BURKENT” içi birimlere, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve “BURKENT” tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

Kvkk 11. Madde Kapsamında Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Herkes, “BURKENT”e başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, değişiklik ve silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi bu haklarını 6698 Sayılı Kanun kapsamında kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya noter kanalıyla, şirket maili adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da “BURKENT”e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.

C. KVKK AYDINLATMA METNİ

“BURKENT” tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve “BURKENT”in Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak “BURKENT” tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, “BURKENT” müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.